INFOLINKA: 605 710 660

O B C H O D N Í     P O D M Í N K Y
1.  Všeobecná ustanovení
2.  Uzavření kupní smlouvy
3.  Cena a povaha zboží, platební podmínky
4.  Odstoupení od kupní smlouvy
5.  Přeprava a dodání zboží
6.  Práva z vadného plnění
7.  Další práva a povinnosti smluvních stran
8.  Ochrana osobních údajů, obch. sdělení, cookies
9.  Závěrečná ustanovení
 
1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní a reklamační podmínky (dále jen „obchodní a reklamační podmínky“) společnosti ESO COMPEX s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČ: 05790701, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.esomobil.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.
Obchodní a reklamační podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.
Ustanovení obchodních a reklamačních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní a reklamační podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.5.
V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek Rema systému.

1.6.
Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

1.7.
Kontaktní údaje prodávajícího:
- adresa pro doručování pošty: ESO COMPEX s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 Vinohrady (pouze listovní zásilky),
- adresa elektronické pošty: info@esomobil.cz.

1.8.
Kupující bere na vědomí, že telefonní hovory jsou v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány a to pouze pro ochranu práv účastníků zákaznického vztahu. Odesláním objednávky Kupující vyslovuje svůj souhlas s nahráváním telefonních hovorů. Je zaznamenávána/ archivována i veškerá komunikace mezi smluvními stranani.

Ceník administrativních úkonů (ceny vč. DPH):
- dohledání, vystavení a zaslání opisu faktury, dokladu o koupi: 250,-Kč,
- změna fakturačních údajů pouze pro spotřebitele v nejbližší lhůtě následující ihned po plnění smlouvy: 200,-Kč
- změna fakturačních údajů spotřebitel na firmu, pouze v nejližší době (bez záruky): 300,-Kč
- opětovné zaslání nepřevzaté vyřízené reklamace: 150,-Kč
 


2.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daní a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7.
Každá objednávka je závazná. Pokud nebude telefonicky potvrzena objednávka, která byla následně zaslána poštou/ dopravcem na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů (poštovné) na odeslání zboží k zákazníkovi a manipulací se zásilkou. Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami. Upozorňujeme, že veškeré takto vzniklé pohledávky, pokud nebudou po písemné výzvě bezodkladně uhrazeny, budou postoupeny právní firmě k vymáhání (platební rozkaz ve zkráceném soudním řízení) včetně všech nákladů s tím spojených.
- Objednávka tedy může být zrušena kdykoliv, pokud již nedošlo k telefonickému potvrzení o vyřízení objednávky a odeslání na Vaši adresu.

2.8.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 


3.  CENA A POVAHA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
- v hotovosti na našich výdejnách,
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“),
- bezhotovostně platební kartou na středních a větších poštách.

3.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.
V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti dnů od uzavření kupní smlouvy. U bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, tj. koncového čtyřčíslí objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.5.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví vždy prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu prodejní doklad - fakturu. V případě, že objednávka byla učiněna v rámci obchodně podnikatelské činnosti (v objednávce uvedeno IČ popř. DIČ) a u objednaného zboží není možný odpčet DPH, je v tomto případě před realizací objednávky vždy kupující podnikatelský subjekt informován.

3.6.
Případnou změnu odběratele na faktuře lze provést bezprostředně po obdržení zboží zákazníkem a to dle ceníku administrativních poplatků uvedených v článku 1. Nelze ale změnit odběratele jako spotřebitele za odběratele nakupujícího v rámci obchodně podnikatelských činností (nákup na IČ) a naopak.

3.7.
Veškeré prodávané zboží, týkající se nových mobilních telefonů, pocházejí z oficiální evropské distribuce výrobce či operátorů. Software těchto produktů může nést stopy customizovaných aplikací těchto operátorů, popř. úvodní loga. V případě, že zboží obsahuje nekomatibiní adaptér (nabíječku) je vždy se zbožím dodána redukce adaptéru pro použití v českém prostředí. Zboží může být před následným prodejem rozbaleno za účelem kontroly kompletnosti příslušenství, správné nabíječky apod. Po kontrole je vždy řádně zabaleno a zapečetěno. U zboží z české distribuce může být toto zboží označeno "distribuce ČR". Zboží z české distribuce může být nabízeno za příplatek, který je vždy v nabídce produktu uveden.

3.8.
EET povinnost prodejce při platbě v hotovosti: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.9.
Záruka na veškeré nové zboží pro spotřebitele je vždy minimálně 24 měsíců od data prodeje a je vždy řádně uvedena u každého zboží. Rovněž je tato řádně vyznačena na záručním listě či prodejním dokladě - faktuře. Pokud osoba při uzavírání a plnění smlouvy nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (nákup na firmu, IČ) jedná se o subjekt nesplňující definici spotřebitele dle zákonu č. 513/1991 Sb. § 429 OZ odst. (2) tedy není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle těchto obchodních podmínek (tedy dohodou). Záruka pro nakupující v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti je tímto stanovena na 6 nebo 12 měsíců (u EU výrobků Samsung, Huawei je vždy 24 měsíců).4.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2.
Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím ZDE (§ 1820/1, písm. f) obč. zák.). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat pouze na adresu reklamačního oddělení (ESOMOBIL Reklamační oddělení, 28. října 436/215, 709 00 Ostrava - Mar. Hory) rovněž uvedenou ve formuláři, či na adresu elektronické pošty: info@esomobil.cz. Předmětnou zásilku v rámci plnění lze zaslat pouze na reklamační oddělení.

4.3.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních a reklamačních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních a reklamačních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

4.5.
Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá Prodávajícímu za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením nebo i minimálním používáním či aktivací dodaného zboží nebo nedodáním zboží zpět v jeho kompletním stavu. U výrobků Apple je hodnota zboží snízena již samotnou aktivací produktu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Jako důsledek snížení hodnoty vráceného zboží a jeho uvedení do původního stavu lze obecně mj. považovat i nutnost nainstalovat nový sw, diagnostiku, znovuinstalace ochranných prvků, popř. krytu či obalu, aby bylo vrácené zboží skutečně ve stavu zcela odpovídajícímu novému zboží.

4.6.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8.
Zákazník, který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nemá v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, viz článek 1.2.
 


5.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a vyhotovit s přepravcem záznam.

5.4.
Zákazník je povinen ve vlastním zájmu ihned po převzetí zboží zkontrolovat úplnost dodaného zboží. Jakékoliv neshody s objednávkou či poškození při přepravě nahlásit neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží a to písemně e-mailem na: info@esomobil.cz.

5.5.
Zboží k osobnímu odběru není garantováno na všech našich pobočkách (Praha, Brno). Garance je pouze pro hlavní sklad výdejny v Ostravě. V případě, že zboží k vyzvednutí pochybí na konkrétní zvolené pobočce, bude zákazníkovi nabídnuta jiná přijatelná a expresní alternativa: Zásilkovna.6.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


 
6.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.
Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních a reklamačních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese reklamačního oddělení, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.7.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.5.
Mimosoudní řešení sporů: Pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@esomobil.cz. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 


8.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.11.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2.
Je-li některé ustanovení obchodních a reklamačních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních a reklamačních podmínek vyžadují písemnou formu.Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2014 a platí na území České republiky.