INFOLINKA: 605 710 660

R E K L A M A Č N Í     Ř Á D


Všeobecná ustanovení:
 1. Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží dodávaného prodávající. Vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu.
 2. Prodávající je registrovaný prodejce. Kupující (zákazník) je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Záruční doba je 24 měsíců, pokud výrobce neudává záruční dobu delší a počíná běžet od data prodeje zboží spotřebiteli.
 3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Zákonnou podmínkou je v tomto případě mimo jiné, že byl nákup proveden soukromou osobou, nikoli podnikatelským subjektem. Více v obchodních podmínkách.
 4. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými pro Českou republiku.
  Seznam nezáručních poškození ZDE.
 5. Při případné nedostupnosti náhradního dílu k dokončení záruční opravy může být přístroj servisním střediskem provádějícím tuto záruční opravu vyměněn za novější modelovou řadu, popř. jinou barevnou variantu stejné či vyšší modelové řady.
 6. Zásilky zaslané na reklamační oddělení na dobírku, pokud nebudou předem písemně dohodnuty, nebudou přijímány.
 7. V případě nevyzvednutí vyřízené reklamace může být po 30-ti dnech od vyřízení účtováno skladné dle platného ceníku, tj. 10Kč za každý týden prodlení. Při nevyzvednutí reklamace do 6-ti měsíců je příjemce reklamace oprávněn zařízení recyklovat.
 8. V případě nevyzvednutí nebo odmítnutí zásilky vyřízené reklamace zaslané zpět podavateli a následném opětovném zaslání zásilky budou účtované náklady na odeslání ve výší 150,- Kč. V ceně je již zahrnuto doběrečné dle tarifu ČP.
   

Upřesnění k reklamačním a záručním podmínkám, postup reklamace:
 1. Veškeré nabízené zboží má záruku 24 měsíců, pokud není u konkrétního výrobku tato lhůta vyšší. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. V tomto případě zašlete reklamovaný výrobek poštou na naše reklamační oddělení. Nejdřív, prosím, zjistěte zda závadu neodstraní obnovení továrního nastavení - reset přístroje, výměna SIMkarty, vyjmutí paměťové karty.
 2. Před zasláním přístroje k reklamaci se ujištěte, zda závada nebyla způsobena porušením záručních podmínek, např. prasklina na LCD, nefunkční dobíjení po vytrženém konektoru, aj. Pokud ano, domluvte si rovnou placenou opravu, naše ceny placených oprav jsou nejnižší! Cenu Vám sdělíme podle tabulek, až po diagnostice v servisu.
 3. Příklad závad, které NESPADAJÍ pod záruční opravu (viz záruční podmínky): mechanické poškození - prasklý displej, nefunkční konektor pro nabíjení po vytržení napáj.kabelu, závady způsobené pádem přístroje (často se projevují i později), závady způsobené ohybem či krutem (zasednutí), slabá kapacita (výdrž) baterie po 6 měsíci od zakoupení, oxidace na desce - často vznikají kondenzací vzdušných par, např. při sportu, sauna, lyžování, přechody ze zimy do tepla s vys. vlhkostí (orosení). V případě zjištěné oxidace při diagnostice ODMÍTAME provést i placenou opravu!
 4. Prodávající se zavazuje provést vyřízení reklamace (záruční opravy) zboží v souladu se zákonem a to nejpozději do 30-ti dnů od převzetí reklamovaného zboží, pokud není dohodnuto jinak.
 5. V souladu s § 19 zákona má zákazník právo zvolit si způsob vyřízení reklamace. Tuto informaci (oprava výrobku, popř. výměna zboží za bezvadné, popř. vrácení výrobku) vyznačte prosím na REKLAMAČNÍ PROTOKOL - STÁHNETE ZDE , který prosím zašlete spolu se zbožím k reklamaci.
 6. Jakékoliv hesla, zámky, gesta či otisky prosím deaktivujte! Tyto bezpečnostní prvky často brání úspěsné realizaci záruční opravy v autorizovaném středisku.
 7. Ostatní příslušenství, pokud vyloženě nevykazuje závadu, např. nabíječka nebo paměťová karta, si prosím ponechte. Pokud reklamujete jen příslušenství (např. nabíječka) je nutné na reklamaci zaslat spolu s mobilním telefonem a baterií, s kterým byla nabíječka používána.
 8. Zboží řádně zabalte z důvodu ochrany proti případnému poškození při přepravě, nejlépe v bublinkové obálce (doporučuje se tloušťka zásilky do 5cm). Pošlete doporučeně a prosím neposílejte v originálních krabičkách a obalech od zboží - servis tyto obaly z diagnostiky někdy nevrací!!! Toto platí i v případě se si zvolíte vrácení zboží či jeho výměnu.
 9. Reklamované zboží zasílame zpět výhradně na adresu uvedenou v reklamačním protokolu jako odesílatel reklamace.
 


Seznam autorizovaných servisních středisek v případě české distribuce (nutno souhlas prodejce):
 1. Britex CZ s.r.o. (Samsung, LG, Alcatel, Huawei, ZTE)
  Milady Horákové 125
  272 01 Kladno
  tel: 312 242 415
  www.britex.cz
   
 2. Mobil ASK Czech Republic s.r.o.  (Nokia, Motorola)
  Božetěchova 97a
  612 00 Brno - Královo Pole
  tel: 532 291 154
  www.mobilask.cz
   
 3. VSP DATA a.s.
  GSM Service Service Park area
  Průmyslová 1181
  39102 Sezimovo Ústí II

  T-Mobile, Vodafone, O2 Telefonica
  Na libovolných značkových prodejnách lze reklamovat mobilní telefony zakoupené u našich prodejců, pokud jsou se záručním listem T-Mobile, O2 Telefonica či Vodafone. Kontakt na nejbližší značkovou prodejnu získáte na infolince daného operátora.

!!! UPOZORNĚNÍ pro reklamace Apple iPhone !!!
Služby bránící provedení záruční opravy:
Výrobce Apple zpřístupnil možnost ověření, zda je na telefonu aktivní funkce Find My iPhone (Najít iPhone). Připomínáme, že s aktivní službou ,, Find my iPhone,, není možné telefon přijmout do servisu na záruční ani na nezáruční opravu! Pokud si nejste jistí, že je funkce ,,Find my iPhone,, vypnutá (například telefon nejde zapnout), tak máte možnost ověření přes tento odkaz : www.icloud.com/find

Toto zabezpečení je na tak vysoké úrovni, že není překonatelné servisními středisky Applu. Pokud je přístroj zaslán do autorizovaného servisu Apple k opravě a bude na něm aktivní služba Find my iPhone, servis nemůže provést opravu výměnou jednotky a nepřijme jej do opravy do doby, dokud nebude tato služba deaktivována (zakázka či reklamace bude vrácena zpět zamítnutá bez provedené opravy).Vzhledem k novému nastavení zabezpečení u iPhone s iOS7 a novější je nutné dodržet následující:

Před reklamací MUSÍ být vypnuta služba Find my iPhone / Hledej můj iPhone, a to dle nových odchodních podmínek Apple Service s odkazem na nová bezpečnostní pravidla iOS 7, která neumožní realizaci opravy, dokud nebude tato služba vypnuta. Pokud nebude tato služba vypnuta budete servisem kontaktováni na e-mail a reklamace (lhůta) počíná běžet až po vypnutí této služby. Buďte si tedy jistí, že máte službu deaktivovanou!

Postup deaktivace přes PC:
Odeberete zařízení na iCloud.com - Zákazník se musí přihlásit na www.icloud.com/find pomocí svého Apple ID. V menu si kliknutím zvolíte Hledat můj iPhone. Následně kliknete na všechna zařízení. Vyberete zařízení, které posíláte nebo jste již poslali na servis. Následně se objeví možnost Smazat iPhone, kterou je potřeba potvrdit znovu heslem. Dále se objeví možnost Odstranit ze služby Hledat můj iPhone, kterou je potřeba potvrdit. Videonávod ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=j8ePc9GwVq0